Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το Ε.Π. "Περιβάλλον"

Απόφαση Έγκρισης

Συμπλ. Προγραμματισμού

Σ.Π. ανά άξονα

Χρημ. πίνακες Σ.Π.

Δείκτες Επίδοσης

Κριτήρια Ένταξης Έργου

Επιτροπή Παρακολούθησης

Απόφαση Σύστασης

1η Επ.Παρακολούθησης

2η Επ.Παρακολούθησης

3η Επ.Παρακολούθησης

4η Επ.Παρακολούθησης

5η Επ.Παρακολούθησης

6η Επ.Παρακολούθησης

7η Επ.Παρακολούθησης

8η Επ.Παρακολούθησης

9η Επ.Παρακολούθησης

Ετήσιες Εκθέσεις

Πορεία Υλοποίησης

Ενταγμένα Έργα

Βέλτιστες Πρακτικές

Μελέτες

 
   

Απόφαση Σύστασης Επιτροπής Παρακολούθησης

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.2860/2000, η παρακολούθηση της αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2000-2006. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμοδιότητές της εξειδικεύονται ως εξής:

α) Επιβεβαιώνει ή προσαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και δημοσιονομικών δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν στην παρακολούθησή του. Επίσης εγκρίνει κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση του συμπληρώματος προγραμματισμού.

β) Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που χρηματοδοτούνται βάσει εκάστου μέτρου, σύμφωνα με κατηγορίες κριτηρίων επιλογής τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 15 εδ. β) του Ν.2860/2000.

γ) Αξιολογεί τακτικά τις εξελίξεις καθώς και την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων του προγράμματος.

δ) Εξετάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής, ιδίως την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τα διάφορα μέτρα, καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 42 του Καν. (ΕΚ) 1260/1999.

ε) Εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή. Επίσης εξετάζει και εγκρίνει την ενδιάμεση και την έκθεση πρώτου απολογισμού αξιολόγησης, πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή.

στ) Εξετάζει και εγκρίνει προτάσεις τροποποίησης του προγράμματος που δεν επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμετοχή των Ταμείων

ζ) Εξετάζει οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του περιεχομένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή των Ταμείων, με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και προτείνει σχετικά στη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ.

η) Προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος, που μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του Ε.Π. ή να βελτιώσει τη διαχείριση της παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής διαχείρισης.

θ) Θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό σε συμφωνία με τη διαχειριστική αρχή του ΕΠ και τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν2860/2000.


  • Τροποποίηση - Συμπλήρωση Απόφασης Σύστασης Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. "Περιβάλλον"

     

  • Αναζήτηση Προγραμμάτων

    Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία