’ξονας 4: Ατμοσφαιρικό περιβάλλον - Θόρυβος

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα
 « Προηγούμενος Επόμενος »     

Συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 21.473.000 ευρώ
Δημόσια δαπάνη: 21.473.000 ευρώ
Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 16.104.750 ευρώ
 
Περιγραφή - Στόχοι

Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κατ’ επέκταση η βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος προωθείται μέσα από το Γ΄ΚΠΣ με παρεμβάσεις όπως η διείσδυση του φυσικού αερίου στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα, η ανανέωση του στόλου του ΟΑΣΑ με εισαγωγή οχημάτων καθαρότερης τεχνολογίας ή/ και καυσίμων φιλικότερων προς το περιβάλλον, η βελτίωση των επιφανειακών μέσων μαζικής μεταφοράς, η εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών και αντιρρυπαντικών συστημάτων στη βιομηχανία κ.α. Το ΕΠΠΕΡ προωθεί ειδικές δράσεις μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ιδιαίτερα για τις περιοχές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, καλύπτει δράσεις ενίσχυσης της υποδομής παρακολούθησης της ποιότητας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και δράσεις ανάπτυξης μηχανισμών διαχείρισης πληροφοριών, υποστηρικτικών για τη λήψη μέτρων μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, στον άξονα προτεραιότητας περιλαμβάνονται μέτρα, δράσεις και παρεμβάσεις που σχετίζονται με :
  • την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από τις ως άνω Οδηγίες της ΕΕ και διεθνείς συμβάσεις.

  • Παρεμβάσεις σε πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης

  • Δράσεις για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς Συνθήκες και Συμβάσεις στα θέματα της κλιματικής αλλαγής, της προστασίας της στοιβάδας του όζοντος

  • τη συμβολή στη διαχείριση της κυκλοφορίας στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας

  • την αντιμετώπιση του θορύβου σε αστικές και τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές

Ο βασικός στόχος για το ατμοσφαιρικό περιβάλλον είναι η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας μέσω της μείωσης ρύπανσης από επιμέρους πηγές εκπομπών.

Σε σχέση με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, στόχος είναι η δημιουργία της υποδομής παρακολούθησης της εκπλήρωσης των δεσμευτικών υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις.

Όσον αφορά στον θόρυβο, βασικός στόχος είναι η αύξηση της υφιστάμενης υποδομής βελτίωσης του ακουστικού περιβάλλοντος, ιδιαιτέρως των αστικών και τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών.

 

Αναζήτηση Προγραμμάτων

Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία