Άξονας 5: Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα
 « Προηγούμενος Επόμενος »     

Συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 23.092.075 ευρώ
Δημόσια δαπάνη: 23.092.075 ευρώ
Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 17.319.056 ευρώ
 
Περιγραφή - Στόχοι

Στον άξονα προτεραιότητας περιλαμβάνονται μέτρα, δράσεις και παρεμβάσεις όπως:
 • η υλοποίηση και έναρξη λειτουργίας (start up) του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης για την υποστήριξη των περιβαλλοντικών πολιτικών

 • Ανάπτυξη και υποστήριξη της αρχικής φάσης λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Έργων / Προγραμμάτων του άρθρου 15, παρ. 9 του Ν. 2742/99

 • η υλοποίηση και εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου και εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας όπως η δημιουργία του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (INSPECTORAΤE) για τον έλεγχο της τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες και η ενίσχυση της λειτουργίας μηχανισμών έγκρισης και ελέγχου των περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες.

 • η προώθηση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής προστασίας στις τομεακές και περιφερειακές πολιτικές

 • Εφαρμογή της Οδηγίας 96/61 για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (IPPC)

 • η εκπόνηση προγραμμάτων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών πληροφοριών, η προώθηση περιβαλλοντικών συμφωνιών και μηχανισμών εθελοντικού ελέγχου

 • η προώθηση εφαρμογής της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”

 • Σημειώνεται ότι ο μηχανισμός διαχείρισης της λίμνης Κάρλας αποτελεί μέρος του μέτρου 8.2.

 • η υλοποίηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κρίσιμους για το περιβάλλον τομείς θα γίνει από τους πόρους του ΕΠ Αρχικής κατάρτισης και του ΕΠ Συνεχιζόμενης κατάρτισης και Απασχόλησης αντιστοίχως. Η επιλογή των δράσεων θα γίνει από την διαχειριστική αρχή του ΕΠΠΕΡ ΙΙΙ.

 • Η διαχειριστική αρχή του ΕΠΠΕΡ ΙΙΙ θα καθορίσει και ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τις δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης σε στενή συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές του ΕΠ Αρχικής κατάρτισης και του ΕΠ Συνεχιζόμενης κατάρτισης και Απασχόλησης. Επίσης θα απευθύνει κατευθυντήριες γραμμές για τις δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης στις διαχειριστικές αρχές των 13 ΠΕΠ αντιστοίχως.

 • Υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Ν.3199/03)

Οι στόχοι του άξονα προτεραιότητας αφορούν κατά κύριο λόγο στην διοικητική και θεσμική ενδυνάμωση των μηχανισμών άσκησης της περιβαλλοντικής πολιτικής, την εφαρμογή των αρχών της αειφορίας, την προώθηση πνεύματος ευαισθησίας και ανάληψης ευθυνών, και την ευθυγράμμιση με:
 • τις Κοινοτικές οδηγίες, Κανονισμούς, καθώς και το 5ο και 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το περιβάλλον

 • τις Διεθνείς Συμβάσεις και Πρωτόκολλα

 • το έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος

 

Αναζήτηση Προγραμμάτων

Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία