Ταμείο Συνοχής

Κανονιστικό Πλαίσιο

Σύστημα Διαχείρισης

Εγκύκλιοι - Οδηγίες

Έντυπα

Πορεία Υλοποίησης

Βέλτιστες Πρακτικές

Προσκλήσεις

 
   

Κανονιστικό Πλαίσιο

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

Το Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτεί έργα συνδεόμενα με το περιβάλλον και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών στα κράτη μέλη της Ένωσης όπου το ΑΕΠ είναι κατώτερο από το 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Το Ταμείο δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993 και αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της oικονομικής και κοινωνικής συνοχής, βοηθώντας τις λιγότερο ευημερούσες χώρες να συμμετάσχουν στην Oικονομική και Nομισματική Ένωση. Χάρη στο Ταμείο Συνοχής, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ελλάδα προσήγγισαν τα κριτήρια σύγκλισης που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ενώ συνεχίζονται οι επενδύσεις στις υποδομές, για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των ανωτέρω χωρών.

Για την περίοδο 2000-2006, οι τέσσερις δικαιούχοι χώρες είναι, όπως και κατά την προηγούμενη περίοδο 1993-1999, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Παρά την συντελεσθείσα πρόοδο, οι εν λόγω χώρες εξακολουθούν να έχουν ΑΕΠ κατώτερο από το 90% του κοινοτικού μέσου όρου. Η επιλεξιμότητα των χωρών αυτών θα επανεξετασθεί πάντως υπό το πρίσμα επικαιροποιημένων στοιχείων για το ΑΕΠ τους.

Ο διατιθέμενος προϋπολογισμός στο Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2000-2006 ανέρχεται σε 18 δις ευρώ.

  • Κανονιστικό πλαίσιο δημοσιότητας Ταμείου Συνοχής


     

  • Αναζήτηση Προγραμμάτων

    Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία