Πληροφόρηση

Νέα - Δελτία Τύπου

Τρέχουσες Προσκλήσεις

Αναδρομικές Προσκλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Περιβαλλοντικές δράσεις

Περιβαλλοντικές δράσεις Τομεακών Ε.Π.

Περιβαλλοντικές δράσεις Περιφερειακών Ε.Π.

 
   

Περιβαλλοντικές Δράσεις Περιφερειακών Ε.Π.

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

Με βάση το συνολικό σχεδιασμό του ΚΠΣ (2000 - 2006) τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα περιλαμβάνουν δράσεις εθνικής εμβέλειας και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) συμπληρωματικές δράσεις περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας.

Στο σύνολό τους οι περιβαλλοντικές δράσεις των ΠΕΠ αφορούν στην υλοποίηση της νομοθεσίας και του σχεδιασμού που έχουν εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης και συντονισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο έχει άλλωστε τη συνολική ευθύνη για τα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και πολιτικής στη χώρα.

Το σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, συνολικής δαπάνης 9.364 MEURO (3.195 δισεκ. Δρχ.) περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές Δράσεις Δημόσιας Δαπάνης περίπου 1289 MEURO (436 δισεκ. Δρχ.), δηλαδή κατά μέσο όρο το 14% της συνολικής δημόσιας δαπάνης τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μόχλευση (κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων) που δημιουργούν οι περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο των ΠΕΠ είναι ασήμαντη, αφού κατά κανόνα αφορούν παρεμβάσεις του Δημόσιου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Ακολουθεί η καταγραφή των Περιβαλλοντικών Δράσεων κατά Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η καταγραφή βασίστηκε στα κείμενα των εγκεκριμένων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αυτά παρατίθενται στο Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. Οι προϋπολογισμοί των Δράσεων για το Περιβάλλον στα διάφορα Μέτρα - όπου δεν είναι δυνατή η ασφαλής αντιστοίχιση δράσεων και ποσών - δίνονται κατά την εκτίμηση του συντάκτη, με βάση το πλήθος των δράσεων του Μέτρου και το συνολικό του Προϋπολογισμό.

 »  Συνολικό αρχείο

 

Αναζήτηση Προγραμμάτων

Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία